Lorem dim sum Fung zao Ngao yuk kau Pai gwut Ma lai go Do fu fa Shaomai Congee Shangai steam buns chicken feet.

Shrimp dumpling Wu gok Cha siu bao Lo mai gai baked barbecue pork bao Egg custard tarts Popular shumai cha siu bao A creamy mango pudding. Siu mai Haam sui gau Jiu cai bau Zhaliang Pei guen Lo baak gou Taro cake Deep fried pumpkin and egg-yolk ball vegetarian crisp spring rolls.

Wu gok Cha siu bao Lo mai gai baked barbecue pork bao Egg custard tarts.

Chee cheong fun with barbecued pork steamed radish cake steamed bun with premium lotus paste cabbage roll paekuat quail egg shomai.

Deep fried taro turnover Cha siu sou Cheong fan pan fried bitter melon beef dumpling mango pudding coconut milk pudding.